...

بعضی ادمهارا نمیشود داشت.............
فقط میشود جوری خاص دوستشان داشت
بعضی ادمهابرای این نیستند ک برای تو باشند
یاتو برای انها.......
اصلا به اخرش هم فکر نمیکنی
انهابرای اینند ک دوستشان بداری
ان هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق
یک جور خاص دوست داشتن
ک اصلا کم نیست....
این ادمها حتی وقتی نیستند هم
در کنج قلبتن تا ابد
یک جور خاص......
دوست داشته خواهند شد

/ 0 نظر / 20 بازدید