بخندیم!

وزارت ارشاد شعر "اتل،متل،توتوله" را به دلایل زیر ممنوع کرد:

1.وجود کلمات توتوله، پستان و تحریک کودکان 2.استفاده از کشور هندوستان 3.زن کردی 4.ترویج فساد و

بی حجابی...

شعر اصلاح شده: اتل متل زباله، گاو حسن باحاله، هم شیر داره هم آستین، شیرشو بردن فلسطین، بگیر

یک زن راستین، اسمشوبذار حکیمه، که چادرش ضخیمه!!!قهقهه

 

 

 

(اینجــا شیــراز)خمیازه
ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﻻﻣﺼﺐ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﻭ ﺟﻌﺒﻪ
ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ
ﺑﺮﻕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺸﻪ |:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻭﺍﺳﻢ ﯾﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﻓﻘﻂ ،،، ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ
ﺳﻼﺣﻤﻪ |:
ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻢ |:نیشخند

 

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﻨﺘﯽ:
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻏﺎﺭ ﺣﺮﺍ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﯾﺰﯾﺪ
ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻮﺭﺵ ﮐﺒﯿﺮ
ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ
ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺪﺍ
ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺟﻮﻧﻢ
ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭ ﻓﺮﻭﺷﯽ
ﻧﺠﺎﺭﯼ ﻧﻮﺡ
ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ
ﯾﻮﺳﻒ ‏( ﮐﻨﻌﺎﻥ ‏)
ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺑﺮﻕ ﮐﺎﺭ
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻼﻝ
ﯾﺎﺭﺧﻮﺷﮑﻠﻢ ﺯﻟﯿﺨﺎ ‏( ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ‏)
ﻋﺰﯾﺰﺩﻟﻢ ﺯﻟﯿﺨﺎ ‏( ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺘﺶ ‏) :قهقهه

 

 

یکی از فانتزی هام اینه برم سر کلاس هندسه
.
.
.
.
... بگم این درسا بسه
کاشکی این زنگ بخور دل به دلدار برسه
استاد حذفم کنه
من پاشم نگامو بندازم توو نگاش.
درحالی که میرم تو افق
بگم خوب دستِ منو خوندی
منو بدجوری سوزوندنیشخند

 

 

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ
ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ...
ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﻭ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ
ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ
ﺭﯾﺨﺖ ﺭﻭﺵ ...
ﮐﺮﻡ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ !
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ؟ﭼﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻫﺎﯼ
ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻥ :)))
ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ...
ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﯾﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺍﯼ
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﺧﺮﻩخنده

 

یه بار اومدم خودمو واسه مامانم لوس کنم بهش گفتم مامان اگه من بمیرم چیکار میکنی؟
گفت مرگ بگیری مردشور برده …
الهی به تیر غیب گرفتار بشی…
سرت به سنگ لحد بخوره …
لال شی ایشالا آخه این چه حرفیه؟!
داشتم عزرائیلو میدیدم خداوکیلی

 

اینایی که میگن ادم رو باید تو مسافرت شناخت زر اضافی میزنن آدم رو فقط سر جلسه امتحان میشه شناخت همین و بس

 

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﭙﻮﺷﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﺎﺵ ﮐﻨﻢقهقهه

 

 

کلی پول نرم افزار میدی بعد قبل نصب میپرسه آیا قوانین ما رو قبول داری ؟

خب مثلا فرض کن من قبول نداشته باشم چه غلطی میتونم بکنم؟؟!

 

بچه اولی : ماشین ما بهتره

بچه دومی : نه ! ماشین ما بهتره !!

بچه اولی : خونه ما بهتره

بچه دومی : نه ! خونه ما بهتره !!

بچه اولی : مامان من بهتره

بچه دومی : آره. بابامم همینو میگه !!!!خنده

 

!تبلیغ جدید شرکت سایپا
+
+
+
حوصلت سررفته؟
پاشو بیا ی پراید بخرو تو جاده چالوس هیجان و حادثه رو باهاش تجربه کن
بامحصولات سایپا شاد بروید شادروان برگردید

 

ﻣﺮﺍﺣﻞِ ﺧﻮﺍﺑﻮﻧﺪﻥِ ﺑﭽﻪ :
-1 ﺑﺨﻮﺍﺏ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
-2 ﺑﺨﻮﺍﺏ ﮔﻠﻢ
-3 ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻧﻔﺴﻢ
-4 ﻋﺴﻠﮑﻢ ﺑﺨﻮﺍﺏ
-5 ﺑﺨﻮﺍﺏ ﺩﯾﮕﻪ
-6 ﺫﻟﯿﻞ ﺷﯽ ﺑﺨﻮﺍﺏ
-7 ﮐﺮﻩ ﺧﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ
-8 ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﮑَﭗ
-9 ﺫﻟﯿﻞ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺏ
-10 ﮔوه خورد هر کی دلش بچه خواست

البته ما که بچه بودیم خونواده وقت تلف نمیکردن یه ضرب از مرحله 6 شروع میکردن

 

 

فکر نکن جدایی ما مثل نادر و سیمین که اسکار بگیره. به ما زهرمار هم نمیدن برگرد سر زندگیت. اتمام

حجت غضنفر با زنش که قهر کردهنیشخند.

 

 

کری جدید ایران برای آرژانتین :""اگه مردی بیا والیبال بازی کنیم

 

مامانه به بچه هه می گه : می دونم شیطون گولت زد موهای خواهرتو کشیدی!
بچه هه می گه : آره ولی لگدی که زدم تو شیکمش ابتکار خودم بودخنده

 

به غضنفر میگن چرا در خونت نوشتی WC؟
میگه این مخفف welcome هست

 

یکی از خواهران گشت ارشاد، در جواب دختری که به او گفت: مثل تو سبیل بذارم خوبه؟
فرمودند: هلو با پرزش قشنگه!!!!
الله اکبر

 

دیگه کار داره به جایی میرسه که باید بریم آرایشگاه بگیم لطفا اندازه ده تومن موهاموبزنخنده

 


بهترین راه برای جذب جوانان به مسجد
.
.
.
.
.
.
.
.
نصب وای فای با سرعت بالا در مساجد است... والله
امتحان کنید ببنید چه شور مذهبی ایجاد میشه !

 

خواهر دوستمون رو تو فرودگاه مالزی گرفته بودن
به جرم حمل پودر ناشناخته ای که ما به آن واجبی میگوییمابله

 

اینجوری که هی داره تو تهران طوفان میاددیگه دلیلش بی حجابی نمیتونه باشه
قطعا چندنفرکامل کشیدن پایین....نیشخند

 

حقایق مهیج : آیا میدانید اگر مردی وارد حمام زنانه شود زنها او را خواهند کشت ولی اگر زنی وارد حمام مردانه شود مردها همدیگررا خواهند کشت ؟متفکر

نکته جالب و مهیج اینکه در هر دو حالت مردها کشته خواهند شد..

وصیت کردم وقتی مردم کرم ضد آفتاب و عینک دودیمو باهام خاک کنن
نیس همش نور به قبرم میباره،منم که پوستم حساسعینک

 

 

سیب به حضرت آدم که رسید، شد هبوط !

به نیوتن که رسید، شد کشف جاذبه زمین !

به استیو جابز که رسید، شد اپل!

به ایرانیا که رسید، شد تنباکوخنثیخنده

 

 

انقدر سیبیل رو خز کردین که حتی معین ام سیبیلشو زد
همینو میخواستین ؟


غضنفر سوار اتوبوس میشه، میره یک گوشه وامیسته. راننده بهش میگه: آقا این همه صندلی خالی، چرا نمیشینی؟ غضنفر میگه: حالا صبر کن، دو دقیقه دیگه همین یک ذره جا هم پیدا نمیشه

/ 6 نظر / 20 بازدید
سرمه

عزیزم فردا میری؟ سفرت بخیر[ماچ]

سرمه

واای خیلی باحال بودن، خصوصا اون ک هر کی نخوره خره[قهقهه][قهقهه]

سرمه

بابام هم همینو میگه![قهقهه][قهقهه]

زهره

خيلي باحالي به منم سر بزن[قهقهه][قهقهه]

انسی

فوق العاده بود[بغل][نیشخند][بغل][نیشخند]